วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเยี่ยมเยียนและผลงานความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมด้านปศุสัตว์  ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ  ไก่เบตง และสุกรพื้นเมือง ในโรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก และ โรงเรียน ตชด. เชิญพิศลยบุตร อ.นาทวี จ.สงขลา