วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ตรวจรับโค โครงการโคเนื้อระยะที่ 2 ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเกษมรัตน์ ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา