วันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวด้อยโอกาสและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ วัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (ศพก.) เกษตรกรต้นแบบ ณ ม.2 และตรวจเยี่ยมคอกกักปลายทางยีญาฟาร์ม ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ตรวจรับโค โครงการโคเนื้อระยะที่ 2 ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเกษมรัตน์ ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ ร่วมกับกองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ณ กลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ หมู่ที่ 6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา