วันที่  29 พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้บริการแนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ ยาปฎิชีวนะ  และวิตามิน   ร่วมกับโครงการอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพลี  หมู่ที่  6 ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  35  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  114 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 28 ก้อน โค  124 ตัว ยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ จำนวน  13  ขวด  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 22 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 534 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 39 ราย

 

 

วันที่  25 เมษายน  2562  เวลา  09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ และวิตามิน ร่วมกับอำเภอสทิงพระ ภายใตโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดใหม่  หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  แจกเอกสารเผยแพร่ จำนวน   37  ฉบับ ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  42 ขวด โค  68 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  19 ซอง วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 38 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 24 ก้อน มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 50 ราย

 

 

วันที่  15 มีนาคม  2562  เวลา  08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ วัดบ่อแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน  27 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน  3  ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขไม่มีเจ้าของ  จำนวน 31 ตัว แมว  4  ตัว

 

 

วันที่  27 มีนาคม  2562  เวลา  08.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ  และวิตามิน   ร่วมกับอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนเค็จ  หมู่ที่  2 ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  34  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  30 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 16 ก้อน โค  70 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  11  ซอง  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 13 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 425 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 25 ราย

 

 

 
วันที่  25 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เจาะเลือดแพะ เก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ ในฟาร์มแพะของเกษตรกรรายย่อย  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยได้เก็บซีรั่มในแพะ ของเกษตรกร จำนวน  4  ฟาร์ม  เก็บซีรั่มแพะ จำนวน 55 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงแพะ  ให้บริการฉีดยาถ่ายพยาธิ  ฉีดยาบำรุง และแจกแร่ธาตุก้อน