วันที่ 25 สิงหาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์และอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง โดยมีการให้ความรู้ในภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ โดยสาธิตวิธีที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์