วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ๋าเชื้อโรงเรือนสัตว์ปีก (ไก่ไข่) ของโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย ก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยง จำนวน 300 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน นำมาเป็นอาหาร หรือจำหน่ายไข่ไก่เพิ่มรายได้ให้เด็กๆ

 


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  นายชลิตร์  สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดีต้านภัยโควิด ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ความมั่นคงด้านอาหาร การบริโภคหรือให้สมาชิกได้มีรายได้จากการขายไข่ไก่ในฟาร์ม เป็นอาชีพเสริมจากงานหลัก แนะนำการดูแลความสะอาดของโรงเรือน ดูแลสุขภาพของสัตว์ปีก การทำวัคซีน ให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก   

 


10 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมฟาร์มศูนย์เรียนรู้เครือข่ายรายใหม่ ศพก.ปี 2563 ของนายทิศ  สีสมอ่อน  สาขาการเลี้ยงเป็ดเทศ ณ บ้านไร่-นา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบปัจจัยการผลิต แนะนำด้านปศุสัตว์ การดูแลโรงเรือน การทำวัคซีนในสัตว์ปีก ช่วงฤดูฝน การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

 


วันที่ 3 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนามชนไก่ หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณสนามชนไก่ เพื่อป้องกันโรคระบาดด้านปศุสัตว์

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ติดตามลูกโคเกิด  เพศเมีย ของเกษตรกร  ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจสุขภาพของแม่โคหลังคลอด และลูกโคที่เกิดใหม่ ฉีดยาบำรุงแก่แม่โค และแนะนำการเป็นสัดเพื่อการผสมเทียมในครั้งต่อไป