วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  นายชลิตร์  สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดีต้านภัยโควิด ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ความมั่นคงด้านอาหาร การบริโภคหรือให้สมาชิกได้มีรายได้จากการขายไข่ไก่ในฟาร์ม เป็นอาชีพเสริมจากงานหลัก แนะนำการดูแลความสะอาดของโรงเรือน ดูแลสุขภาพของสัตว์ปีก การทำวัคซีน ให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก   

 


วันที่ 3 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนามชนไก่ หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณสนามชนไก่ เพื่อป้องกันโรคระบาดด้านปศุสัตว์

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ติดตามลูกโคเกิด  เพศเมีย ของเกษตรกร  ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจสุขภาพของแม่โคหลังคลอด และลูกโคที่เกิดใหม่ ฉีดยาบำรุงแก่แม่โค และแนะนำการเป็นสัดเพื่อการผสมเทียมในครั้งต่อไป

 


10 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมฟาร์มศูนย์เรียนรู้เครือข่ายรายใหม่ ศพก.ปี 2563 ของนายทิศ  สีสมอ่อน  สาขาการเลี้ยงเป็ดเทศ ณ บ้านไร่-นา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบปัจจัยการผลิต แนะนำด้านปศุสัตว์ การดูแลโรงเรือน การทำวัคซีนในสัตว์ปีก ช่วงฤดูฝน การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

 


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เก็บตัวอย่าง (เลือดแกะ) เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส ของเกษตรกร ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  จำนวนแกะ 22 ตัว พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์เบื้องต้น