วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยม พร้อมส่งมอบเครื่องฟักไข่ให้แก่ รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น  จันทร์ตรี  บ้านแกแดะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 2 โรง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ และสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านบ่อคุย ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม 11 ราย

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชลิตร์ สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ม.1 และ ม.3 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  

 

 

วันนี้ที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมพร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากผสมเทียมของเกษตรกร ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา