วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการเกษตรกรปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท 19 (COVID-19) และลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ยื่นขอปรับปรุงและขึ้นทะเบียนใหม่