วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่