วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงโค และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ตามมาตรา 7 ของพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   และแนะนำการขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา