วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำหรับเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายเก่า ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยง การทำวัคซีนป้องกันโรค การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาและขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม(GFM)ต่อไป