วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา ของเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวนแพะในฟาร์ม 53 ตัว พร้อมทั้งตรวจแนะนำการขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงและป้องกันโรคที่เหมาะสม และขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาต่อไป