วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ ทดสอบโรคบลูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.9 ต.รัตภูมิ และ ม.1 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา