วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนบริเวณจุดเกิดโรค ม.3  ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง จ.สงขลา